Elektrikeruddannelsen

Aftaletyper

Når I har fundet den rette lærling til virksomheden, skal I lave en uddannelsesaftale. En uddannelsesaftale er en forpligtende aftale mellem en lærling, der er i gang med at tage en erhvervsuddannelse og en virksomhed, der er godkendt til at uddanne lærlinge. Der er forskellige typer af uddannelsesaftaler, de er beskrevet herunder.

Uddannesaftalen

Uddannelsesaften er virksomhedens og lærlingens ansættelseskontrakt. Aftalen omhandler forholdet mellem lærepladsen og lærlingen, herunder virksomhedens forpligtigelse til at uddanne eleven. Uddannelsesaftalen skal indeholde oplysninger om lærlingen og virksomheden, start- og slutdato for aftalen, arbejdstid og hvilken overenskomst, der gælder for lærlingen m.m.

 

Aftalen skal være underskrevet af både lærling og virksomhed inden lærlingen starter. Hvis lærlingen er under 18 år, skal forældre eller værge også underskrive uddannelsesaftalen.

 

Når aftalen er underskrevet af begge parter, skal den godkendes af erhvervsskolen. I forbindelse med indgåelse af uddannelsesaftalen indsendes et bilag til skolen, med oplysning om, hvilke moduler lærlingen skal tilmeldes.

 

Når lærlingen har indgået en uddannelsesaftale med en godkendt oplæringsvirksomhed, kan lærlingen optages på uddannelsens hovedforløb.

 

Med uddannelsesaftalen forpligter virksomheden sig til at sørge for den praktiske del af lærlingens uddannelse, samt at lærlingen deltager i skoleundervisningen. Lærlingen forpligter sig til at løse de opgaver, arbejdsgiveren sætter lærlingen til og til at deltage aktivt i skoleundervisningen.

 

Lærlingen får overenskomstfastsat løn i hele aftaleperioden, også under skoleopholdene. Virksomheden kan få lønrefusion for den tid, lærlingen er på skolen fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB).

Regler om prøvetid

De første tre måneder af oplæringsperioden er prøvetid. Skoleophold medregnes ikke i prøvetiden, og ved sygefravær i mere end en måned i prøvetiden forlænges prøvetiden tilsvarende.

 

I prøvetiden kan aftalen ophæves af lærlingen eller arbejdsgiveren. Efter prøvetiden er aftalen uopsigelig, og kan kun ophæves, hvis begge parter er enige – eller hvis den ene part ikke overholder aftalens forpligtelser. Hvis parterne ikke er enige, kommer sagen til behandling i det faglige udvalg og evt. i Tvistighedsnævnet. Der kan indgås forlig om erstatning/godtgørelse, ligesom der kan blive tale om erstatning til den forurettede part.

 

Der er kun én prøvetid mellem samme aftaleparter. Det gælder, også selvom parterne indgår flere uddannelsesaftaler. Hvis lærlingen skifter oplæringsvirksomhed, er der prøvetid mellem de to nye parter.

Tillægsaftale

En tillægsaftale er en aftale mellem virksomhed og lærling, der benyttes hvis der er behov for ændringer af den oprindelige uddannelsesaftale. Det kan fx være ved forlængelse af aftalen pga. sygdom, barsel, valg af erhvervsrettet påbygning eller ved ændringer i modulvalget.

Hvad er en kort uddannelsesaftale

En kort uddannelsesaftale skal omfatte mindst én oplæringsperiode og mindst én skoleperiode i hovedforløbet. Aftalen kan omdannes til en almindelig aftale ved indgåelse af en restaftale.

 

Fra den 1. januar 2022 kan en virksomhed kun indgå én kortaftale med den samme lærling. Det faglige udvalg kan undtagelsesvist godkende yderligere en kort aftale mellem samme lærling og samme virksomhed, hvis lærlingens muligheder for at blive fastholdt i uddannelsen forbedres væsentligt.

Hvad er en restaftale

En restaftale er en uddannelsesaftale, der omfatter den resterende del af uddannelsen for lærlinge, der tidligere har gennemført en del af uddannelsen. Lærlingen kan fx have haft en kort aftale eller en aftale med en virksomhed, der ophører eller lærlingen kan være opsagt sin oprindelige aftale.

Hvad er en kombinationsaftale

Elektrikere er eftertragtede teknikere, der også bliver brugt i virksomheder, der normalt ikke uddanner lærlinge. Mange virksomheder er blevet meget specialiseret og mener ikke, at de har den faglige bredde eller arbejdsopgaver nok til at uddanne en lærling. Kombinationsaftaler kan være den perfekte løsning for den type virksomhed, der kun kan opnå delvis godkendelse til at uddanne lærlinge.

 

En kombinationsaftale er en uddannelsesaftale, hvor flere virksomheder i fællesskab står for lærlingens uddannelse. De enkelte oplæringsforløb i virksomhederne skal noteres med start- og slutdato i uddannelsesaftalens pkt. 10.

 

Begge virksomheder skal være godkendt af det faglige udvalg.

Hvad er en udstationeringsaftale

En udstationeringsaftale er en uddannelsesaftale mellem en lærling og en virksomhed, hvor virksomheden udstationerer lærlingen i en eller flere virksomheder undervejs i forløbet. Det betyder, at aftalevirksomheden skal være godkendt til hele uddannelsesforløbet, men at lærlingen i perioder udstationeres i andre virksomheder.

 

Ansvaret for lærlingens samlede uddannelse påhviler den virksomhed, som lærlingen har indgået uddannelsesaftalen med. Oplysninger om udstationering og de opgaver, lærlingen skal løse under udstationeringen noteres i uddannelsesaftalens pkt. 9.

Hvad er en delaftale

En delaftale er en uddannelsesaftale om oplæring i en virksomhed for lærlinge, der er optaget i skoleoplæring. Delaftalen omfatter ikke skoleophold. Delaftalen har samme forpligtelser for begge parter som en almindelig uddannelsesaftale, og lærlingen er overenskomstlønnet efter de samme regler, som lærlinge på almindelige uddannelsesaftaler.

 

Der er ingen tidsmæssig begrænsning for varigheden af en delaftale ud over den naturlige begrænsning, der ligger i, at delaftalen kun kan omfatte én oplæringsperiode.

 

En virksomhed kan kun indgå én delaftale med den samme lærling.

Ophævet eller udløbet uddannelsesaftale

Hvis en lærling får ophævet sin uddannelsesaftale, skal lærlingen søge en ny aftale for at kunne færdiggøre sin uddannelse. Det kan fx gøres ved at lægge sit ønske og sine data ind på https://www.laerepladsen.dk/ eller kontakte sin fagforening eller erhvervsskole for at få hjælp til at finde en ny læreplads.

 

Mister lærlingen lærepladsen uden egen skyld, fx hvis virksomheden lukker, og det ikke lykkes eleven at finde en ny læreplads med det samme, kan lærlingen kontakte skolen og søge om at komme i skoleoplæring. Lærlingen kan optages i skoleoplæring, hvis lærlingen opfylder EMMA-kriterierne. Lærlingen kan dog ikke optages til skoleoplæring, før en eventuel sag vedrørende ophævelsen er behandlet i Tvistighedsnævnet.

 

En lærling, der har afsluttet en kort uddannelsesaftale med en virksomhed og ikke har indgået en restaftale, kan optages til skoleoplæring, hvis lærlingen opfylder EMMA-kriterierne, mens lærlingen er i skoleoplæring.