Elektrikeruddannelsen

Aftaletyper

Hvad er en uddannelsesaftale?

En uddannelsesaftale er en aftale mellem en elev, der er i gang med at tage en erhvervsuddannelse og en virksomhed, der er godkendt til at uddanne elever.

 

Uddannelsesaftalen omhandler forholdet mellem lærepladsen og lærlingen, herunder virksomhedens forpligtigelse til at uddanne eleven. Når eleven har indgået en uddannelsesaftale med en godkendt oplæringsvirksomhed, kan eleven optages i den pågældende erhvervsuddannelses hovedforløb.

 

Uddannelsesaftalen er en forpligtende kontrakt, som skal underskrives både af eleven og virksomheden. Virksomheden forpligter sig derved til at sørge for den praktiske del af lærlingens uddannelse samt at lærlingen deltager i skoleundervisningen. Lærlingen forpligter sig til at løse de opgaver, arbejdsgiveren sætter lærlingen til og til at deltage aktivt i skoleundervisningen.

 

Lærlingen får overenskomstfastsat løn som lønmodtager i hele aftaleperioden, også under skoleopholdene mens virksomheden kan få lønrefusion for den tid, lærlingen er på skolen fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag.

Hvordan er reglerne om prøvetid?

De første tre måneder af oplæringsperioden er en prøvetid. I perioden kan aftalen ophæves af både eleven eller arbejdsgiveren. Efter prøvetiden er aftalen uopsigelig, og den kan kun ophæves, hvis begge parter er enige – eller hvis den ene part ikke overholder aftalens forpligtelser. Hvis parterne ikke er enige, kommer sagen til behandling i et fagligt udvalg og evt. i Tvistighedsnævnet. Der kan indgås forlig om erstatning/godtgørelse, ligesom der kan blive talt om erstatning til den forurettede part.

Imellem den samme elev og den samme arbejdsgiver er der kun en prøvetid på samlet tre måneder. Dette gælder, også selvom parterne indgår flere uddannelsesaftaler og også selvom uddannelsen er trindelt. Skifter eleven oplæringsvirksomhed, er der prøvetid mellem de to nye parter, medmindre de to arbejdsgivere har aftalt andet, fx i forbindelse med overførsel af en landbrugselev fra arbejdsgiver til en anden via et tillæg. Det har ingen betydning for ovenstående, at eleven ikke har arbejdet i virksomheden i en længere periode, der er stadigvæk ikke ny prøvetid.

Eleven, der får ophævet sin uddannelsesaftale, skal søge en ny aftale for at kunne færdiggøre sin uddannelse. Dette kan eleven gøre ved at lægge sit ønske og sine data ind på www.lærepladsen.dk eller kontakte sin fagforening, det faglige udvalg eller sin skole for at få hjælp til, at finde en ny læreplads.

Mister eleven lærepladsen uden egen skyld, fx hvis virksomheden lukker, og det ikke er lykkes eleven at finde en ny læreplads med det samme, kan lærlingen kontakte skolen og søge om at komme i skoleoplæring. Eleven kan optages uden om kvoten, såfremt uddannelsen udbydes med skoleoplæring, og eleven i øvrigt opfylder EMMA-kriterierne. Eleven kan dog ikke optages til skoleoplæring, før en eventuel sag vedrørende ophævelsen er behandlet i Tvistighedsnævnet.

Hvis eleven uforskyldt mister en uddannelsesaftale inden for en uddannelse, der ikke udbydes med skoleoplæring, kan eleven optages til skoleundervisning i hovedforløbet uden at have indgået en ny uddannelsesaftale.

Du kan læse mere om de forskellige aftaletyper, der kan indgås mellem lærling og virksomhed nedenunder.

Hvad er en delaftale

En delaftale er en uddannelsesaftale, der indgås med en elev i skoleoplæring. Delaftaler har i aftaleperioden samme forpligtelser for begge parter som en almindelig uddannelsesaftale, og eleven er overenskomstaflønnet efter de samme regler.

Hvad er en kombinationsaftale

Elektrikere er eftertragtede teknikere, der også bliver brugt i virksomheder, der normalt ikke uddanner lærlinge. Mange virksomheder er blevet meget specialiseret og mener ikke, at de har den faglige bredde eller arbejdsopgaver nok til at uddanne en lærling.

Kombinationsaftaler kan være den perfekte løsning for den type virksomhed.

Hvis en virksomhed ikke har arbejdsopgaver til at dække hele specialet, eller ønsker at uddanne en lærling i et speciale, som kan udvikle virksomheden, kan man i samarbejde med andre virksomheder indgå en kombinationsaftale. En kombinationsaftale kan bestå af delaftaler eller en udstationeringsaftale.

Kombinationsaftaler er løsningen når to eller flere virksomheder ønsker at uddanne en lærling i fællesskab. Lærlingen indgår en uddannelsesaftale med hver af de involverede virksomheder. Delaftalerne i de enkelte virksomheder skal tilsammen dække den samlede uddannelsestid. Det skal fremgå af delaftalen, hvilke skole- og oplæringsophold den enkelte virksomhed har del i og ansvar for. Virksomhederne skal være godkendt af det faglige udvalg. Kombinationsaftalen skal være oprettet, underskrevet samt indsendt til registrering på den tekniske skole, inden eleven påbegynder oplæringen.

Hvad er en udstationeringsaftale

En udstationeringsaftale er en uddannelsesaftale, hvor virksomheden forpligter sig til at en del af lærlingens uddannelse bliver gennemført i en eller flere virksomheder. Enkeltaftalen indgås af én virksomhed, der er godkendt til hele det kompetencegivende uddannelsesforløb – men lærlingen skal i perioder udstationeres til andre virksomheder. 

Ansvaret for lærlingens samlede uddannelse påhviler den virksomhed, som lærlingen har indgået uddannelsesaftalen med.

Der indgås kun én uddannelsesaftale, hvor oplysninger om udstationering angives i en særlig rubrik på uddannelsesaftalen. Aftalen skal være oprettet, underskrevet samt indsendt til registrering på den tekniske skole, inden lærlingen påbegynder praktikuddannelsen.

Hvad er en kort uddannelsesaftale

En kort uddannelsesaftale er en aftale, som kun er gældende for den del af uddannelsen, nærmere bestemt for mindst én skoleperiode og mindst én oplæringsperiode i hovedforløbet.

Fra den 1. januar 2022 kan en virksomhed kun indgå én kortaftale med den samme lærling.

Kan en elev, som har afsluttet en kort uddannelsesaftale, færdiggøre sin uddannelse i skoleoplæring?

Ja! En elev, der har indgået og afsluttet en kort uddannelsesaftale med en virksomhed, kan optages til skoleoplæring for resten af det trin, som eleven er i gang med. Eleven, som optages til skoleoplæring eller afslutning af en kort uddannelsesaftale, optages uden om kvoten. Det kræves dog stadigvæk, at uddannelsen udbydes med skoleoplæring, og eleven opfylder EMMA-kriterierne, mens eleven er i skoleoplæring.

Kan en kort uddannelsesaftale omfatte grundforløbet?

Ja! En kort uddannelsesaftale kan godt omfatte grundforløbet. Kravet til en kort uddannelsesaftale er, at den omfatter mindst en skoleperiode og mindst en oplæringsperiode i hovedforløbet. Der er altså ingen begrænsning på, at den omfatter mere end dette.

 

Kan en elev optages på grundforløbet i en uddannelse med adgangsbegrænsning, hvis eleven har en kort uddannelsesaftale?

Ja! Betingelsen er dog for at blive optaget i grundforløbet på en uddannelse med adgangsbegrænsning, at eleven har en uddannelsesaftale, der også omfatter grundforløbet eller gennem kvoten. En kort uddannelsesaftale skal omfatte mindst én skoleperiode og mindst én oplæringsperiode i hovedforløbet. Den kan altså godt omfatte mere af uddannelsen, fx grundforløbet.

Eleven kan altså godt optages i en uddannelse med adgangsbegrænsning til grundforløbet uden om kvoten med en kort uddannelsesaftale, hvis aftalen også omfatter grundforløbet.

Hvad er en restaftale

En restaftale kaldes den sidste aftale, som eleven indgår, hvis det af en eller anden grund er nødvendigt at gennemføre oplæringen med mere end én aftale, fx i tilfælde af virksomhedsophør eller hvis eleven får opsagt sin oprindelige aftale. Restaftale er også en betegnelse for den uddannelsesaftale, som en elev i skoleoplæringen indgår med en virksomhed.