Bliv godkendt som læreplads 

Hvis du gerne vil uddanne elektrikerlærlinge, skal du først godkendes som læreplads.

Din virksomhed bliver godkendt til en række forskellige moduler, afhængigt af hvilke arbejdsopgaver du kan tilbyde lærlingen.

Sådan bliver din virksomhed godkendt

Virksomheder kan søge om virksomhedsgodkendelse på EVU’s hjemmeside. Hele processen er digital og foregår nemt og hurtigt. Opfylder din virksomhed alle kravene, bliver du godkendt med det samme.

Bemærk, at i visse tilfælde kan ansøgningen ikke behandles automatisk. Hvis det er tilfældet, får du en besked og derefter kan sagsbehandlingen tage op til ti dage.

Du kan læse mere om kriterierne for virksomhedsgodkendelse og ansøgningsprocessen ved at klikke på knappen herunder.

Læs mere

Industri 12
NETVÆRK STILL3

Aftaletyper 

 

Når du har fundet den rette lærling til din virksomhed, skal I lave en uddannelsesaftale.

En uddannelsesaftale er en forpligtende aftale mellem en lærling, der er i gang med at tage en erhvervsuddannelse, og en virksomhed, der er godkendt til at uddanne lærlinge. Der er forskellige typer af uddannelsesaftaler, det kan du læse om herunder.

Uddannelsesaftaler indgås via lærepladsen.dk. 

Uddannelsesaftalen

Uddannelsesaften er virksomhedens og lærlingens ansættelseskontrakt. Aftalen omhandler forholdet mellem lærepladsen og lærlingen, herunder virksomhedens forpligtelse til at uddanne lærlingen. Uddannelsesaftalen skal indeholde oplysninger om lærlingen og virksomheden, start- og slutdato for aftalen, arbejdstid, hvilken overenskomst der gælder for lærlingen m.m.

Aftalen skal være underskrevet af både lærling og virksomhed, inden lærlingen starter. Hvis lærlingen er under 18 år, skal forældre eller værge også underskrive uddannelsesaftalen.

Når aftalen er underskrevet af begge parter, skal den godkendes af erhvervsskolen. I forbindelse med indgåelse af uddannelsesaftalen indsendes et bilag til skolen med oplysning om, hvilke moduler lærlingen skal tilmeldes.

Du kan læse mere om modulvalg og uddannelsesaftaler på elektrikeruddannelsen her.

Når lærlingen har indgået en uddannelsesaftale med en godkendt oplæringsvirksomhed, kan lærlingen optages på uddannelsens hovedforløb.

Med uddannelsesaftalen forpligter virksomheden sig til at sørge for den praktiske del af lærlingens uddannelse, samt at lærlingen deltager i skoleundervisningen. Lærlingen forpligter sig til at løse de opgaver, arbejdsgiveren sætter lærlingen til, og at deltage aktivt i skoleundervisningen.

Lærlingen får overenskomstfastsat løn i hele aftaleperioden, også under skoleopholdene. Virksomheden kan få lønrefusion for den tid, lærlingen er på skolen fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB).

Hvad er en kort uddannelsesaftale?

En kort uddannelsesaftale er muligheden for at indgå en aftale for en kortere del af uddannelsesforløbet.

Uddannelsesaftalen skal omfatte mindst én oplæringsperiode og mindst én skoleperiode i hovedforløbet. Når den korte uddannelsesaftale udløber, skal der indgås en restaftale, hvis man ønsker at beholde lærlingen.

Fra den 1. januar 2022 kan en virksomhed kun indgå én kortaftale med en lærling. Det faglige udvalg kan undtagelsesvist godkende yderligere én kortaftale mellem samme lærling og samme virksomhed, hvis lærlingens muligheder for at blive fastholdt i uddannelsen forbedres væsentligt.

Hvad er en restaftale?

En restaftale er en uddannelsesaftale, der omfatter den resterende del af uddannelsen for lærlinge, der tidligere har gennemført en del af uddannelsen. Det gælder i tilfælde, hvor lærlingen ikke kan færdiggøre hele uddannelsen gennem sin oprindelige aftale, fx hvis lærlingen har en kort uddannelsesaftale eller en aftale med en virksomhed, der ophører, eller hvis lærlingen er blevet opsagt sin oprindelige aftale.

Hvad er en tillægsaftale?

En tillægsaftale er en aftale mellem virksomhed og lærling, der benyttes, hvis der er behov for ændringer af den oprindelige uddannelsesaftale. Det kan fx være ved forlængelse af aftalen pga. sygdom, barsel, valg af erhvervsrettet overbygning eller ved ændringer i modulvalget.

Hvad er en kombinationsaftale?

Elektrikere er eftertragtede teknikere, der også bliver brugt i virksomheder, der normalt ikke uddanner lærlinge. Mange virksomheder er blevet meget specialiseret og mener ikke, at de har den faglige bredde eller arbejdsopgaver nok til at uddanne en lærling. Kombinationsaftaler kan være den perfekte løsning for den type virksomhed, der kun kan opnå delvis godkendelse til at uddanne lærlinge.

En kombinationsaftale er en uddannelsesaftale, hvor flere virksomheder i fællesskab står for lærlingens uddannelse. De enkelte oplæringsforløb i virksomhederne skal noteres med start- og slutdato i uddannelsesaftalens pkt. 10.

Virksomhederne skal være godkendt af det faglige udvalg.

Hvad er en udstationeringsaftale?

En udstationeringsaftale er en uddannelsesaftale mellem en lærling og en virksomhed, hvor virksomheden udstationerer lærlingen i en eller flere virksomheder undervejs i forløbet. Det betyder, at aftalevirksomheden skal være godkendt til hele uddannelsesforløbet, men at lærlingen i perioder udstationeres i andre virksomheder. 

Ansvaret for lærlingens samlede uddannelse påhviler den virksomhed, som lærlingen har indgået uddannelsesaftalen med. Oplysninger om udstationering og de opgaver, lærlingen skal løse under udstationeringen, noteres i uddannelsesaftalens pkt. 9.

Hvad er en delaftale?

En delaftale er en uddannelsesaftale om oplæring i en virksomhed for lærlinge, der er optaget i skoleoplæring. Delaftalen omfatter ikke skoleophold. Delaftalen har samme forpligtelser for begge parter som en almindelig uddannelsesaftale, og lærlingen er overenskomstlønnet efter de samme regler, som lærlinge på almindelige uddannelsesaftaler. 

Der er ingen tidsmæssig begrænsning for varigheden af en delaftale ud over den naturlige begrænsning, der ligger i, at delaftalen kun kan omfatte én oplæringsperiode.

En virksomhed kan kun indgå én delaftale med den samme lærling.

Regler om prøvetid

De første tre måneder af oplæringsperioden er prøvetid. Skoleophold medregnes ikke i prøvetiden, og ved sygefravær i mere end en måned i prøvetiden forlænges prøvetiden tilsvarende.

I prøvetiden kan aftalen ophæves af lærlingen eller arbejdsgiveren. Efter prøvetiden er aftalen uopsigelig og kan kun ophæves, hvis begge parter er enige – eller hvis den ene part ikke overholder aftalens forpligtelser. Hvis parterne ikke er enige, kommer sagen til behandling i det faglige udvalg og evt. i Tvistighedsnævnet. Der kan indgås forlig om erstatning/godtgørelse, ligesom der kan blive tale om erstatning til den forurettede part.

Der er kun én prøvetid mellem samme aftaleparter. Det gælder også, selvom parterne indgår flere uddannelsesaftaler. Hvis lærlingen skifter oplæringsvirksomhed, er der prøvetid mellem de to nye parter.

Ophævelse af aftale

Hvis en lærling får ophævet sin uddannelsesaftale, skal lærlingen søge en ny aftale for at kunne færdiggøre sin uddannelse. Det kan fx gøres ved at lægge sit ønske og sine data ind på lærepladsen.dk eller kontakte sin fagforening eller erhvervsskole for at få hjælp til at finde en ny læreplads.

Mister lærlingen lærepladsen uden egen skyld, fx hvis virksomheden lukker, og det ikke lykkes eleven at finde en ny læreplads med det samme, kan lærlingen kontakte skolen og søge om at komme i skoleoplæring.
Lærlingen kan optages i skoleoplæring, hvis lærlingen opfylder EMMA-kriterierne, dvs. lærlingen er egnet, mobil både geografisk og fagligt samt være aktivt lærepladssøgende. Lærlingen kan dog ikke optages til skoleoplæring, før en eventuel sag vedrørende ophævelsen er behandlet i Tvistighedsnævnet.

En lærling, der har afsluttet en kort uddannelsesaftale med en virksomhed og ikke har indgået en restaftale, kan optages til skoleoplæring, hvis lærlingen opfylder EMMA-kriterierne, mens lærlingen er i skoleoplæring.

Gode råd, når du ansætter

Det er en god investering at ansætte lærlinge. Når virksomheder deltager i uddannelse af lærlinge, bidrager de til, at el-branchen også i fremtiden er sikret den fornødne kvalificerede arbejdskraft.

Samtidig bidrager lærlingene til, at virksomheden ikke kommer til at mangle den specialviden, som netop din virksomhed har brug for.

Der er mange måde at finde en lærling på. Virksomheden kan fx spørge den nærmeste erhvervsskole, om de har elever, som mangler en læreplads. I kan også finde lærepladssøgende elever på lærepladsen.dk eller selv lave et opslag på portalen.

Inden du ansætter en lærling, er det en god idé at overveje, hvem der skal have ansvaret for lærlingen, og hvilke opgaver lærlingen skal løse. TEKNIQ Arbejdsgiverne har udgivet en folder fyldt med gode råd, når du ansætter en lærling. Den giver svar på de mest almindelige spørgsmål fra både virksomhed og lærling.

 

Læs folder med gode råd, når du ansætter