Uddannelsen


Elektrikeruddannelsen – opbygning

Den 1. august 2015 lanceres den nye elektrikeruddannelse.

Ny elektrikeruddannelse: En uddannelse – flere målgrupper

Den nye elektrikeruddannelse udfordrer alle lærlinge på elektrikeruddannelsen efter lyst og evner.

Elektrikeruddannelsen består derfor af flere spor:

 • En 4-årig elektrikeruddannelse
 • En 4½-årig elektrikeruddannelse
 • En 2½-årig installationsmontøruddannelse
 • En 5-årig EUX-elektrikeruddannelse
 • En elektrikeruddannelse for unge, der har en gymnasial uddannelse.

Grundforløb 1 (GF1)

Alle elever, der har afsluttet folkeskolen for mindre end et år siden, begynder på et 20 ugers grundforløb (GF1). Senest i slutningen af grundforløbet skal eleverne så vælge, hvilken konkret erhvervsuddannelse de vil begynde på efter GF1. I GF1 modtager eleverne undervisning i erhvervsfag, der omfatter generelle emner som: arbejdspladskultur, samfund, sundhed og praktikpladssøgning. Der er også undervisning i fag som fx faglig kommunikation, arbejdsplanlægning, samarbejde og metodelære.

Elever, der kommer direkte fra folkeskolen og allerede har en uddannelsesaftale, kan springe GF1 over og starte direkte på GF2 – det vil sige grundforløbet på elektrikeruddannelsen.

Alle øvrige, der afsluttede folkeskolen for mere end et år siden, begynder ligeledes direkte på det 20 ugers grundforløb (GF2), som er målrettet elektrikeruddannelsen.

Grundforløb 2 (GF 2)

Alle elektrikerlærlinge skal gennemføre et grundforløb med 20 ugers uddannelsesspecifik undervisning.

Grundforløbet afsluttes med en prøve, og der udleveres et grundforløbsbevis. I løbet af grundforløbet opnår lærlingen kompetencer i matematik (d-niveau) og fysik (e-niveau), som er et krav for at kunne fortsætte på uddannelsens hovedforløb.

Desuden opnår lærlingen kompetencer i førstehjælp, brandbekæmpelse, arbejde nær ved/under spænding samt rulle-bukkestillads. Det Faglige Udvalg udsteder et særligt el-sikkerhedsbevis, som udleveres sammen med grundforløbsbeviset.

Hovedforløbet

De første 2½ år er fælles for alle og omfatter grundforløb 2 på 20 uger, 16 ugers H1 og to praktikophold i en virksomhed undervejs. Indholdet har udelukkende el-faglig karakter og består blandt andet af:

 • El-teori og installationsteknik
 • Grundlæggende automatik
 • Kommunikationsnetværk
 • Måleteknik, dokumentation, kvalitetssikring og el-sikkerhed
 • Kundeservice og hele tekniske løsninger

Målet med det fælles hovedforløb er, at alle elektrikerlærlinge får en række fælles kompetencer, der gør dem i stand til selvstændigt at udføre grundlæggende installationsarbejde i bolig, erhverv og industri. Kompetencer, der kan stå alene og udgøre et selvstændigt arbejdsområde for en elektriker, og samtidig er det kompetencer, der er universelle for alle elektrikere uanset efterfølgende specialisering.

Uddannelsen kan også afsluttes efter 2½ år med en grundlæggende installationsuddannelse. Uddannelsen skal i givet fald afsluttes med en svendeprøve, som giver titlen Installationsmontør.

H1 afsluttes med en kombineret praktisk og teoretisk prøve.

Herefter består elektrikeruddannelsen af:

 • Praktik
 • Mindst to skoleperioder med mellemliggende praktikforløb der består af valgfrie moduler, som vælges af virksomheden og lærlingen i fællesskab.
 • Et svendeprøveforløb

Hovedforløb 2 og 3 er bygget op omkring 28 valgfrie moduler af hver 4 ugers varighed. Lærling og virksomhed skal vælge 4-5 moduler. Hvis lærling og virksomhed vælger 4 moduler, er der tale om en 4-årig uddannelse – vælges 5 moduler varer uddannelsen 4½ år.

Et modul fører til kompetencer på tre niveauer: 1) avanceret niveau, 2) ekspertniveau og 3) højniveau.

Niveaudelingen skal sikre faglig sammenhæng mellem de enkelte moduler, idet et modul skal bygge videre på de kompetencer, lærlingen har opnået hidtil i sin uddannelse.

Elektrikeruddannelsens moduler

Moduler
Modulopbygningen af den nye elektrikeruddannelse gør det muligt at specialisere sig inden for et bestemt kompetenceområde som fx målrettet energieffektivisering. Det er samtidig muligt at vælge en modulsammensætning, der giver en bredere og mere generel elektrikerprofil.Virksomheder skal som udgangspunkt være godkendte til de moduler, der vælges. Det vil sige, at virksomheden har arbejdsopgaver og kompetencer inden for modulets faglige indhold. Virksomheder kan dog vælge op til 2 moduler, som de ikke har opgaver indenfor. Formålet er at forbedre virksomheders muligheder for at fremtidssikre deres kompetencer ved, at de kan uddanne en lærling inden for et eller flere forretningsområder, som virksomheden er ved at opbygge.

Modulvalget foretages i forbindelse med indgåelse af uddannelsesaftalen og skal fremgå af et særskilt bilag hertil.

Der er mulighed for omvalg af moduler. Dette skal ske senest 1 måned efter H1. Herefter kan det kun ske efter aftale med skolen. Der kan dog ikke foretages omvalg senere end ½ år før, undervisningen i modulet er planlagt gennemført.

Et modul skal bestås, før lærlingen kan fortsætte til det næste.

Svendeprøve

Svendeprøven varer 3 uger og afholdes – som udgangspunkt – i forlængelse af 3. hovedforløb. Svendeprøven har form af en projektopgave, hvor lærlingen alene eller sammen med 2-3 andre lærlinge selv skal finde en problemstilling, der skal løses. Problemstilling og løsning skal tage udgangspunkt i indholdet af mindst 3 af de moduler, lærlingen har gennemført på 2. og 3. hovedforløb.

I bedømmelsen af svendeprøven bliver der lagt vægt på lærlingens evner til at tænke innovativt og til at sammenkæde teori, praksis, produkt og systemer samt til at gøre løsningen brugervenlig over for slutbrugeren.


Elektrikeruddannelsen på 4-4½ år

På den 4-årige uddannelse skal der vælges mindst et modul på niveau 2 (grønt modul).


På den 4½-årige uddannelse skal der vælges mindst et modul på niveau 3 (gult modul).


Talentspor for de dygtige og ambitiøse

Virksomheder og lærlinge kan, hvis lærlingen har gode faglige forudsætninger, vælge et talentspor, hvor en del af den teoretiske skoleundervisning på 2. og 3. hovedforløb foregår på et højere niveau.

Talentelektrikere skal gennemføre 5 moduler, hvoraf mindst 3 moduler skal være på niveau 4 (sort modul), hvilket svarer til det niveau, man opnår på installatøruddannelsen. Herudover ligner resten af uddannelsen den 4½-årige elektrikeruddannelse.

Lærlinge med en gymnasial eksamen og lærlinge over 25 år kan også tage deres elektrikeruddannelse som talentspor. Her gælder det samme – lærlingen skal bestå fem moduler, hvoraf 3 skal være på niveau 4 (sort modul).


EUX elektriker – to uddannelser i en

Elektrikeruddannelsen kan også gennemføres som en såkaldt EUX. En EUX-uddannelse er både en erhvervsuddannelse og en gymnasial uddannelse – to uddannelser i en. Det betyder med andre ord, at lærlingen både bliver elektriker og student.

Når først svendebrevet er i hus, har en EUX-elektriker altså mulighed for at blive optaget på en videregående uddannelse til f.eks. ingeniør eller maskinmester.

EUX-uddannelsen varer 5 år at gennemføre. Heraf udgør skoleundervisning 103,6 uger. EUX-lærlingen skal gennemføre 4 valgmoduler. Den enkelte skole udbyder EUX-uddannelsen med en fast modulstruktur.

Hvis en EUX-lærling må opgive at følge de gymnasiale fag i EUX-uddannelsen, har han ret til at fortsætte sin uddannelsesaftale som EUD-lærling, og virksomheden og lærlingen skal indgå en tillægsaftale om resten af uddannelsen.

 


Særligt forløb for studenter

Lærlinge, der allerede har en gymnasial eksamen med matematik b, fysik b og dansk a, skal følge et særligt spor, der afkorter uddannelsen med trekvart år.Lærlinge over 25 år

Lærlinge, der er fyldt 25 år, når de begynder på elektrikeruddannelsen, skal gennemføre uddannelsen som erhvervsuddannelse for voksne – EUV.

EUV-lærlinge skal lære det samme som alle andre elektrikerlærlinge. Erhvervsskolen vurderer om lærlingen har erhvervs- eller uddannelseserfaring, der kan afkorte uddannelsen. De fleste lærlinge over 25 år skal dog følge det samme uddannelsesforløb som lærlinge under 25 år.

Hvis lærlingen har meget relevant erhvervserfaring eller en tidligere uddannelse, skal han følge et særligt afkortet forløb for voksne.

Det er skolens ansvar at sørge for, at lærlingen får den rigtige afkortning, så hvis lærlingen er over 25 år, er det en god idé at kontakte erhvervsskolen for at finde ud af, hvordan uddannelsesforløbet skal se ud.