Aftaletyper


Almindelige uddannelsesaftaler

⇒Log på for at udfylde en uddannelsesaftale

Hvad er en uddannelsesaftale?

En uddannelsesaftale er en aftale mellem en elev i en erhvervsuddannelse og en virksomhed, der er godkendt til at uddanne elever. Uddannelsesaftalen omhandler forholdet mellem praktikstedet og eleven, herunder virksomhedens forpligtigelse til at uddanne eleven. Når en elev har indgået en uddannelsesaftale med en godkendt praktikvirksomhed, kan eleven optages i den pågældende erhvervsuddannelses hovedforløb.

Uddannelsesaftalen er en forpligtende kontrakt, som både eleven og virksomheden skal underskrive. Virksomheden forpligter sig til at sørge for den praktiske del af elevens uddannelse og til at eleven deltager i skoleundervisningen, og eleven er forpligtet til at løse de opgaver, arbejdsgiveren sætter eleven til og til at deltage i skoleundervisningen.

Eleven får overenskomstfastsat løn som lønmodtager i hele aftaleperioden, også under skoleopholdene, mens virksomheden kan få lønrefusion for den tid, eleven er på skole fraArbejdsgivernes Uddannelsesbidrag.

Information om og eksempler på en uddannelsesaftale

Hvordan er reglerne om prøvetid?

De første tre måneder af praktiktiden er prøvetid. I denne periode kan aftalen ophæves af elev eller arbejdsgiver. Efter prøvetiden er aftalen uopsigelig. Den kan kun ændres, hvis begge parter er enige – eller ophæves af en part, hvis den anden part ikke overholder aftalens forpligtelser. Hvis parterne ikke er enige, kommer sagen til behandling i et fagligt udvalg og evt. i Tvistighedsnævnet. Der kan indgås forlig om erstatning/godtgørelse, ligesom der kan blive tale om erstatning til den forurettede part.

I mellem den samme elev og den samme arbejdsgiver er der kun en prøvetid på samlet tre måneder. Dette gælder, også selvom parterne indgår flere uddannelsesaftaler og også selvom uddannelsen er trindelt. Skifter eleven praktikvirksomhed, er der prøvetid mellem de to nye parter, medmindre de to arbejdsgivere har aftalt andet, fx i forbindelse med overførsel af en landbrugselev fra en arbejdsgiver til en anden via et tillæg. Det har ingen betydning for ovenstående, at eleven ikke har arbejdet i virksomheden i en længere periode, der er stadigvæk ikke ny prøvetid.

Elever, der mister en uddannelsesaftale, fordi den ophæves, skal søge en ny aftale for at kunne færdiggøre sin uddannelse. Eleven kan lægge sit ønske og sine data ind på www.praktikpladsen.dk eller kontakte sin fagforening, det faglige udvalg eller skolen for at få en anden plads.

Mister eleven praktikpladsen uden egen skyld, fx hvis virksomheden lukker, og det ikke lykkes eleven med det samme at få en ny plads, kan eleven kontakte skolen og søge om at komme i skolepraktik. Eleven kan optages til skolepraktik uden om kvoten, såfremt uddannelsen udbydes med skolepraktik, og eleven i øvrigt opfylder EMMA-kriterierne. Eleven kan dog ikke optages til skolepraktik, før en eventuel sag vedrørende ophævelsen er behandlet i Tvistighedsnævnet.

Hvis eleven uforskyldt mister en uddannelsesaftale inden for en uddannelse, der ikke udbydes med skolepraktik, kan eleven optages til skoleundervisning i hovedforløbet uden at have indgået en ny uddannelsesaftale.

Kilde: Undervisningsministeriet


Delaftaler

Hvad er en delaftale?

En delaftale er en uddannelsesaftale, der indgås med en elev i skolepraktik. Delaftaler har i aftaleperioden samme forpligtelser for begge parter som en almindelig uddannelsesaftale, og eleven er overenskomstaflønnet efter de samme regler.

Kilde: Undervisningsministeriet


Kombinationsaftaler

Elektrikere er eftertragtede teknikere, der også bliver brugt i virksomheder, der normalt ikke uddanner lærlinge. Mange virksomheder er blevet meget specialiseret og mener ikke, de har den faglige bredde eller arbejdsopgaver nok til at uddanne en lærling.

Kombinationsaftaler kan være løsningen for den type virksomheder.

Hvis en virksomhed ikke har arbejdsopgaver, som helt dækker et speciale, eller ønsker at uddanne en lærling i et speciale, som kan udvikle virksomheden, kan man i fællesskab med andre virksomheder indgå en kombinationsaftale. En kombinationsaftale kan bestå af delaftaler eller en udstationeringsaftale.

Kombinationsaftaler er løsningen når 2 eller flere virksomheder ønsker at uddanne en lærling i fællesskab. Lærlingen indgår en uddannelsesaftale med hver af de involverede virk¬somheder. Delaftalerne i de enkelte virksomheder skal tilsammen dække den samlede uddannelsestid. Det skal fremgå af delaftalen, hvilke skole- og praktikophold den enkelte virksomhed har del i og ansvar for. Virksomhederne skal være godkendt af det faglige udvalg. Kombinationsaftalen skal være oprettet, underskevet samt indsendt til registrering på den tekniske skole, inden eleven påbegynder praktikuddannelsen.

En udstationeringsaftale er en uddannelsesaftale, hvor virksomheden forpligter sig til at lade en del af lærlingens uddannelse gennemføre i en eller flere virksomheder. Enkeltaftalen indgås af én virksomhed, der er godkendt til hele det kompetencegivende uddannelsesforløb – men lærlingen skal i perioder udstationeres til andre virksomheder.

Ansvaret for lærlingens samlede uddannelse påhviler den virksomhed der har indgået uddannelsesaftalen.

Der indgås kun én uddannelsesaftale, hvor oplysninger om udstationering angives i en særlig rubrik på uddannelsesaftalen. Aftalen skal være oprettet, underskrevet samt indsendt til registrering på den tekniske skole, inden lærlingen påbegynder praktikud¬dannelsen.

Prøvetiden for en lærling med en kombinationsaftale regnes fra begyndelsen af den første praktikperiode. Falder der en skoleperiode i prøvetiden, fortsættes prøvetiden efter skoleperiodens udløb.


Korte uddannelsesaftaler

Hvad er en kort uddannelsesaftale?

En kort uddannelsesaftale er en uddannelsesaftale, som kun gælder for en del af uddannelsen, nærmere bestemt for mindst én skoleperiode og mindst én praktikperiode i hovedforløbet.

Information om og eksempler på en uddannelsesaftale

Kan en elev, som har afsluttet en kort uddannelsesaftale, færdiggøre sin uddannelse i skolepraktik?

Ja, en elev, som har indgået og afsluttet en kort uddannelsesaftale med en virksomhed, kan optages til skolepraktik for resten af det trin, som eleven er i gang med. En elev, som optages til skolepraktik efter afslutningen af en kort uddannelsesaftale, optages uden om kvoten, det kræver dog stadigvæk, at uddannelsen udbydes med skolepraktik, og eleven skal opfylde EMMA-kriterierne, mens han/hun er i skolepraktik.

Kan en kort uddannelsesaftale omfatte grundforløbet?

Ja, en kort uddannelsesaftale kan godt omfatte grundforløbet. Kravet til en kort uddannelsesaftale er, at den omfatter mindst en skoleperiode og mindst en praktikperiode i hovedforløbet. Der er altså ingen begrænsning på, at den omfatter mere end dette.

Kan en elev optages på grundforløbet i en uddannelse med adgangsbegrænsning, hvis eleven har en kort uddannelsesaftale?

Betingelsen for at blive optaget i grundforløbet på en uddannelse med adgangsbegrænsning er, at eleven har en uddannelsesaftale, der også omfatter grundforløbet eller gennem kvoten. En kort uddannelsesaftale skal omfatte mindst én skoleperiode og mindst én praktikperiode i hovedforløbet. Den kan altså godt omfatte mere af uddannelsen, fx grundforløbet.

En elev kan altså godt optages i en uddannelse med adgangsbegrænsning til grundforløbet uden om kvoten med en kort uddannelsesaftale, hvis aftalen også omfatter grundforløbet.

Kilde: Undervisningsministeriet


Restaftaler

Hvad er en restaftale?

En restaftale kaldes den sidste aftale, som en elev indgår, hvis det af en eller anden grund er nødvendigt at gennemføre praktikken med mere end én aftale, fx i tilfælde af virksomhedsophør eller hvis eleven af anden grund får opsagt sin oprindelige aftale. Restaftale er også betegnelsen for den uddannelsesaftale, som en elev i skolepraktik indgår med en virksomhed.

Kilde: Undervisningsministeriet